vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Юридическа информация

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет сайта 

ПРАВНА РАМКА

Правила за ползване

Настоящият документ съдържа правилата за ползване на уебсайт www.vagroup.bg, собственост на “В И А ГРУП” ЕООД . Информацията и услугите са достъпни за всички потребители на уебсайта www.vagroup.bg

1. Корпоративния сайт www.vagroup.bg е виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „В И А Груп” ЕООД, който представя дейността и услугите на „В И А Груп” ЕООД и дава възможност за ползване на различни услуги и информационни ресурси.

2. “В И А Груп” ЕООД e търговското дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с ЕИК 131416446, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Цар Самуил” №145, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. „Христо Ботев” №28, ет.6, офис 9, тел.: (+359 2) 9 500 400, факс: (+359 2) 9 500 401, електронен пощенски адрес: info@vagroup.bg, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.vagroup.bg услуги и информационни ресурси, предмет на регулиране от настоящите Правила за ползване.

3. Потребител e всяко физическо лице, което ползва услугите и информационните ресурси, достъпни чрез уебсайта www.vagroup.bg съгласно настоящите Правила за ползване.

4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

5. Интернет страница по смисъла на тези Правила за ползване е съставна и обособена част от уебсайт.

6. Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

7. Уебсайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Действие на договора

8. С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Правилата за ползване, чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) страница на уебсайта www.vagroup.bg, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите и информационните ресурси, предоставяни от „В И А Груп” ЕООД посредством уебсайта www.vagroup.bg, че е запознат с настоящите Правила за ползване и се задължава да ги спазва.

9. Договорът е в сила за „В И А Груп” ЕООД и Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на информационните ресурси и услуги от Потребителя чрез напускане на уебсайта www.vagroup.bg. При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор със „В И А Груп” ЕООД, а общите условия на договора са Правилата за ползване, действащи към момента на сключването му. Те са разположени на видно място в уебсайта www.vagroup.bg.

Предоставяни услуги и режим на предоставяне

10. „В И А Груп” ЕООД предоставя на Потребителя посредством уебсайта www.vagroup.bg комплекс от информационни ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в www.vagroup.bg, при стриктно спазване на настоящите Правила за ползване от страна на Потребителя.

11. Предоставянето на услугите и достъпа до информационните ресурси не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до тях. „В И А Груп” ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на „В И А Груп” ЕООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

12. Броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне, както и достъпните посредством уебсайта www.vagroup.bg информационни ресурси, могат да бъдат променяни по всяко време от „В И А Груп”  ЕООД.  „В И А Груп” ЕООД си запазва и правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез www.vagroup.bg, както и правото по всяко време и по своя преценка да спре достъпа до уебсайта www.vagroup.bg.

Правила за ползване

13. Доколкото предоставяните от „В И А Груп” ЕООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху тях, Правилата за ползване могат да бъдат променяни по всяко време, едностранно от „В И А Груп”. При изменение в Правилата за ползване „В И А Груп” уведомява Потребителя като публикува съобщение в уебсайта www.vagroup.bg за извършените промени.

Права и задължения на „В И А Груп” ЕООД

14. „В И А Груп” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителя използва предоставяните информационни ресурси и услуги.

15. „В И А Груп” има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

16. „В И А Груп” може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в www.vagroup.bg за предоставяне на услуги и продукти от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „В И А Груп” ЕООД.

Права и задължения на Потребителя

17. Потребителят е длъжен да се придържа към условията, определени от „В И А Груп”, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от „В И А Груп” и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите и информационните ресурси.

18. При ползване на уебсайта www.vagroup.bg и на предоставяните чрез него информационни ресурси и услуги Потребителят е длъжен:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Правила за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не се намесва в правилното действие на информационната система, включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугите по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта www.vagroup.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Правила за ползване.

Интелектуална собственост

19. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта www.vagroup.bg, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „В И А Груп” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

20. Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „В И А Груп” или трето лице.

Отговорност

21. „В И А Груп” полага грижи информацията в www.vagroup.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочила нещо различно на уебсайта www.vagroup.bg.

22. „В И А Груп” няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги и информационни ресурси ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Ползването на предоставяните информационни ресурси и услуги е изцяло на риск и отговорност на Потребителя. „В И А Груп” не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги вреди, освен ако са причинени от „В И А Груп” умишлено или при проявена груба небрежност.

23. „В И А Груп” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги и информационни ресурси.

24. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.vagroup.bg  електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите, „В И А Груп” не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. „В И А Груп”  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на такива материали и съдържание.

25. „В И А Груп” не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в www.vagroup.bg  на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „В И А Груп”, то „В И А Груп” не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

26. „В И А Груп” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в уебсайта “www.vagroup.bg  при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „В И А Груп”, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

27. „В И А Груп”, не носи отговорност за непредоставянето на достъп до услугите и информационните ресурси в www.vagroup.bg или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „В И  А Груп”, с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

28. Потребителят е длъжен да обезщети „В И А Груп” и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, причинени от него вследствие ползване на предоставените чрез www.vagroup.bg услуги и информационни ресурси в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Правила за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

Други условия

29. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в www.vagroup.bg , натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

30. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите на Правилата за ползване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

31. За всички неуредени от настоящите Правила за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Правила за ползване са приети с решение на Управителния съвет на „В И А Груп” ЕООД от 15.03.2010 г. и влизат в сила от 19.03.2010г.

Правна информация и дефиниции

Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД